ინდივიდუალურ მეწარმედ რეგისტრაციისთვის მიმართეთ ნებისმიერ იუსტიციის სახლს ან საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს ნებისმიერ ტერიტორიულ სამსახურს;

თან იქონიეთ შემდეგი დოკუმენტები:                                             

  • განცხადება (ივსება ფრონტ ოფისის ოპერატორის მიერ);                                                                                                                                                    
  • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;                                                

    სარეგისტრაციო მომსახურების საფასურის გადახდა შესაძლებელია ადგილზე.

    შენიშვნა: იმ შემთხვევაში, თუ ინდივიდუალურ მეწარმედ რეგისტრირდებით პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული მისამართისგან განსხვავებულ მისამართზე, რომელიც არ წარმოადგენს თქვენს საკუთრებას, დამატებით წარმოადგინეთ აღნიშნულ მისამართზე არსებული უძრავი ნივთის მესაკუთრის თანხმობა ან სათანადო წესით შედგენილი და დამოწმებული ხელშეკრულება ამ ნივთით სარგებლობის შესახებ (იჯარის, ქირავნობის, თხოვებისა ან სხვა);

    იმ შემთხვევაში, თუ ხართ დაინტერესებული პირის წარმომადგენელი, მაშინ დამატებით წარმოადგინეთ სათანადო წესით დამოწმებული  წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენეტი.

    კონკრეტულ შემთხვევაში შეიძლება დამატებით მოთხოვნილ იქნეს ნებისმიერი დო­კუ­მენტი ან ინფორმაცია, რაც აუცილებელია გადაწ­ყვე­ტი­ლების მისაღებად.